Kebab King Restaurant, Doha - Qatar
Email: info@kebabkingrestaurant.com